Kutsu Suomen 606-liiton vuosikokoukseen/Kallellse till 606 Förbundets årsmöte

Tid: Fredagen den 22.3.2013 kl. 17.30 Plats: Restaurang Strindberg (2 vån), Norra Esplanaden 33, Helsingfors

Agenda:
1. Val av ordförande och mötessekreterare 2. Val av två protokolljusterare 3. Konstaterande av mötes laglighet och beslutförhet 4. Verksamhetsberättelsen för 2012 framläggs 5. Resultat- och balansräkningarna för 2012 framläggs 6. Revisionsberättelsen föredras. 7. Beviljandet av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen. 8. Diskussion om verksamhetsplanen för 2013 – FM, rankingserien, kommunikation, promotion av klassen 9. Beslut om medlems- och mätningsavgifternas storlek – förslag: oförändrad, 20 EUR /20 EUR 10. Beslut om styrelsemedlemmarnas och revisorernas arvoden – förslag: 0 EUR 11. Fastställande av budgeten för 2013 12. Val av ordförande 13. Val av övriga styrelsemedlemmar 14. Val av revisor och en revisorssuppleant 15. Övriga ärenden

 Aika: Perjantaina 22.3.2013  klo 17.30 Paikka: Ravintola Strindberg (2 krs), Pohjoisesplanadi 33,  Helsinki  

Esityslista:
1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Toimintavuoden 2012 toimintakertomuksen esittäminen 5. Toimintavuoden 2012 tulos- ja taselaskelmien esittäminen 6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen 7. Päätetään vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille 8. Keskustelua toimintasuunnitelmasta vuodelle 2013 – SM-kisat, ranking-sarja, tiedotus, luokan edistäminen 9. Päätetään jäsenmaksun ja mittausmaksun suuruudet – ehdotus: pysyvät muuttumattomina 20 EUR /20 EUR 10. Päätetään hallituksen ja tilintarkastajien korvaukset, – ehdotus: 0 EUR 11. Vuoden 2013 talousarvion määrääminen 12. Hallituksen puheenjohtajan valinta 13. Hallituksen jäsenten valinta, ehdotus 14. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 15. Muut asiat